Obchodní podmínky

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 
Tyto obchodní podmínky platí pouze pro nákup v tomto internetovém obchodě.
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).
Zákazník se zavazuje seznámit se s těmito obchodními podmínkami před tím, než si objedná vybrané zboží.
 
PŘEDMĚT SMLOUVY
 
Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě - objednávce. Provozovatel internetového obchodu se zavazuje, že svým zákazníkům bude dodávat pouze zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujícím daným normám platným na území České republiky.
 
OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
 
Kupující učiněním objednávky stvrzuje, že akceptuje obchodní podmínky prodávajícího.
Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky v rámci tohoto internetového obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech.
Místem dodání zboží je automaticky adresa uvedená v registračním formuláři.
Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo vzbuzují pochybnosti o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží.
 
CENA, PLATBA, STAŽENÍ MP3
 
Uvedené ceny jsou platné v okamžiku objednání.
Ceny uvedené v ceníku jsou konečné. Nejsme plátci DPH.
Prodávající si vyhrazuje právo chyb a změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží.
Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti pracovníkovi přepravní firmy.
 
Platba je realizována převodem na bankovní účet prodávajícího
Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací i záruční list.
Kupující může zboží převzít až po uhrazení kupní ceny v plné výši, pokud toto není dohodnuto jinak.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po plné úhradě kupní ceny a jeho převzetí.
 
 
V internetovém obchodě Nová relaxace si kupujete audionahrávky ve formátu MP3 připravené ke stažení do počítače. Po připsání platby na náš účet, jsou zakoupené audionahrávky připraveny ke stažení na: www.uschovna.cz. Můžete si je stáhnout v celku nebo po částech podle vlastního výběru. Stažené soubory jsou po stažení do  počítače „zabaleny“ v souboru ZIP.
 
Na všechy audionahrávky se vztahují autorská práva a není dovoleno je dále rozmnožovat a šířit. Zákon č. 121/2000 Sb.
 
DODACÍ LHŮTA
 
Dodací lhůta začíná dnem obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů nutných pro její včasné vyřízení. V případě, že zboží je skladem, tak ho prodávající vyexpeduje, předá dopravci hned následující den po obdržení objednávky. Zásilka na uvedenou adersu dorazí obvykle během dvou až tří dnů po jejím objednání.
 
ZÁRUKA A SERVIS
 
Záruku na prodávané zboží poskytuje prodejce dle obecně platných právních předpisů po dobu uvedenou v záručním listě. Není-li u daného produktu uvedeno jinak, je záruční doba na výrobky všech značek 24 měsíců.
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba okamžikem jeho převzetí.
Jako záruční doklad pro vyřízení záruky u nás slouží pokladní doklad či faktura (pečlivě uschovejte) kterou od nás dostanete e-mailem. 
Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným či nešetrným zacházením.
Nárok na uplatnění záruky zaniká v případech:
mechanického poškození,
použití výrobku v rozporu s jeho účelem či návodem k obsluze,
používáním výrobku v podmínkách neodpovídajících svými parametry způsobu použití stanoveným výrobcem,
zboží bylo poškozeno živly nebo výpadkem elektrické sítě,
zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci.
Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním.
 
REKLAMACE
 
Prodávající prodává zboží špičkové kvality. V případě poruchy zboží je možno se obrátit na prodávajícího nebo na autorizované servisy pro jednotlivé typy výrobků.
Zákazník je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu zboží, je zákazník povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zboží za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodáno nové zboží. Podepsáním přepravního listu zákazníkem zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zboží bylo řádně a včas dodáno. V případě mechanického poškození zboží, které nebylo patrné při převzetí zásilky, je zákazník povinen reklamovat zboží nejpozději do tří dnů po dodání zboží. Pozdější reklamace mechanického poškození zboží již není možné uznat z důvodu vypršení pojistné doby přepravní společnosti. Před prvním použitím zboží je zákazník povinen prostudovat záruční podmínky včetně návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V případě nesprávného používání zboží nese odpovědnost zákazník.
V případě, že zboží při převzetí zákazníkem není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to opravou zboží, výměnou zboží a, není-li takový postup možný, může zákazník požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud zákazník před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Zákazník má právo na výměnu zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. O tom rozhodne autorizované servisní středisko, a to formou písemného posouzení této vady. V takovém případě bude zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená částka zpět.
Dopravu na místo uplatnění reklamace v případě uplatnění v autorizovaném servisním středisku hradí zákazník i v případě oprávněné reklamace.
K reklamovanému zboží nutné přiložit kopii dokladu o nákupu (zřetel bude brán pouze na zboží zakoupené v našem e-shopu) a záruční list. Dále popis závady a uvést podmínky za kterých se závada projevuje. Reklamovaný výrobek musí být zabalen v originálním obalu, musí být kompletní, včetně příslušenství a manuálů.
Prodávající se zavazuje odstranit závadu zboží, které je předmětem reklamace buď opravou, výměnou za výrobek stejný nebo výrobek podobný se srovnatelnými parametry jako původní výrobek. O způsobu reklamace rozhoduje výhradně prodávající.
 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 
Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně spedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky. Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu stanovení §262, odstavce 1 Obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti Obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením §409 a následujícím.